ศูนย์แข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดพัทลุง

 

ผู้รับผิดชอบ

นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง                                                                             รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1          โทร. 08-6967-8729

นายธีรพล สยามพันธ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         โทร. 08-9463-5993

 

ที่

ศูนย์แข่งขัน

ศูนย์รายงานผล

กลุ่มสาระ/วิชา/กิจกรรม

เลขาฯ กลุ่มสาระ/

ผู้ประสานงาน

1

โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านท่าแค

(วันครู 2500)

ภาษาไทย

จินดา คงแก้ว

08-9977-2008

2

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คณิตศาสตร์

เลิศลักษณ์ หนูจันทร์

08-4062-6797

สาลินี จงใจสุรธรรม

08-5056-8975

3

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

วิทยาศาสตร์

สมจิตร สลักศรี

08-6694-2869

4

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

วิทยาศาสตร์

(เครื่องร่อน, เครื่องบิน)

สมคิด ขุนทอง

08-9876-8669

5

โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิริกร บุญมุสิโก
08-1099-1769

6

กศน.จังหวัดพัทลุง
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(โครงงานคุณธรรม)

(สวดมนต์แปล)

สิริกร บุญมุสิโก
08-1099-1769

7

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

สุขศึกษาและพลศึกษา

(แอโรบิก)

ส่องศรี ฤทธิรัตน์

08-7633-2910

8

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล

บ้านคูหาสวรรค์

การงานอาชีพฯ

(คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา)

ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ

08-1093-5445

 

 

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

(ตอบปัญหาสุขศึกษา)

ส่องศรี ฤทธิรัตน์

08-7633-2910

9

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

(โครงงานสุขศึกษาฯ)

ส่องศรี ฤทธิรัตน์

08-7633-2910

10

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ศิลปะ

(ทัศนศิลป์)

ปรัชญา ทองดี

08-4214-7843

11

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ศิลปะ

(การขับร้องเพลง)

ปรัชญา ทองดี

08-4214-7843

12

ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ศิลปะ

(อังกะลุง มัธยมศึกษา)

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข

ปรัชญา ทองดี

08-4214-7843

13

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
แผนที่การเดินทาง

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ศิลปะ

(ดนตรี-นาฏศิลป์)

ปรัชญา ทองดี

08-4214-7843

14

โรงเรียนวัดบ้านนา
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนวัดบ้านนา

การงานอาชีพฯ

(งานอาชีพ)

โอภาส สารวงศ์

08-1479-9218

15

โรงเรียนควนขนุน
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนควนขนุน

 

 

การงานอาชีพฯ

(คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสฯ)

สุวิทย์ พูลเกื้อ

08-1541-4058

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(Cross word, A Math,

คำคม, ซูโดกุ)

อรรถพร จตุรพัฒนานันท์

08-1268-9422

 

16

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

การงานอาชีพฯ
(หุ่นยนต์)

สมจิตต์ ตีบกลาง

08-9107-6110

มนต์ทิวา ไชยแก้ว

08-1741-6941

17

โรงเรียนบ้านควนขนุน
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านควนขนุน

ภาษาต่างประเทศ

(Spelling Bee)

(Multi Skills)

(ASEAN Quiz)

นภวรรณ สุวรรณประสม

08-0540-1642

วิโรจน์ ขันธ์ทอง

08-9293-9805

18

สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านควนขนุน

ภาษาต่างประเทศ

(พูดภาษาอังกฤษ)

(พูดภาษาจีน)

(เล่านิทาน)

นภวรรณ สุวรรณประสม

08-0540-1642

วิโรจน์ ขันธ์ทอง

08-9293-9805

19

ศาลาประชาคม อ.ควนขนุน
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนบ้านควนขนุน

ภาษาต่างประเทศ

(การแสดงละครสั้น)

วิโรจน์ ขันธ์ทอง

08-9293-9805

20

โรงเรียนสตรีพัทลุง

โรงเรียนบ้านควนขนุน

ภาษาต่างประเทศ

(พูดภาษาญี่ปุ่น)

นภวรรณ สุวรรณประสม

08-0540-1642

21

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนที่การเดินทาง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อรรถพร จตุรพัฒนานันท์

08-1268-9422

นรีรัตน์ ศรีราม

08-1896-2563

22

โรงเรียนวัดบ้านสวน
ต.ควนมะพร้าว  อ.เมือง จ.พัทลุง

โรงเรียนวัดบ้านสวน

การศึกษาพิเศษ

(เรียนร่วม)

สุดา นุ่นชูคัน

08-7297-5725

ภาวินี ชูขำ

08-9298-4333

23

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

การศึกษาปฐมวัย

อุทา บัวทองเรือง

08-9463-1217