คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  "สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา  พัฒนาเด็กใต้   ก้าวไกลสู่สากล"  

สถานที่/แผนที่/แผนผังศูนย์การแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่/แผนที่/เส้นทางสำคัญของจังหวัดพัทลุง

ศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

  แผนที่ การเดินทาง
      - เส้นทาง/การเดินทางสู่จังหวัดพัทลุง
      - แผนที่ตั้ง/การเดินทางศูนย์การแข่งขันรวม  
      - ที่พัก
      - ร้านอาหาร/บริการเงินด่วน
      - สถานที่ท่องเที่ยว/ของฝาก
      - สถานีตำรวจ/ศูนย์บัตรสุขภาพ

    -  สพป.
    -  สพม.
    -  ศศส.
 
ตารางการแข่งขัน
 
ข้อมูลที่พัก
      - โรงแรม (อำเภอเมืองพัทลุง)
      - โรงแรม (อำเภอควนขนุน)
      - โรงแรม (อำเภอป่าพะยอม)
      - โรงแรม (อำเภอศรีนครินทร์)
      - ที่พักของสถานศึกษา
      - ที่พักของวัด
      - ที่พักของครูและบุคลากรทางการศึกษา
      - ที่พักของหน่วยงานอื่น ๆ  
      - ข้อมูลการจองที่พัก
 
ตราสัญญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓  ดาว์นโหลดตราสัญลักษณ์
  
เสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
   
ข้อมูลการดำเนินงาน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการ      
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

 
 รายชื่อผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายานผลนระดับภาค  
การลงทะเบียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์เข้าสู่การประกวดแข่งขัน
    ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓
    จังหวัดพัทลุง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ สพป.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ สพม.
 คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ สสศ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  OBEC  AWARDS
   
   
   
   

แจ้งข่าว/กิจกรรม (สพป./สพม./สศศ.)

   
 การสัมมนาและเสวนาวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
   ครั้งที่ ๖๓   ดาว์นโหลดใบสมัคร 

ดาว์นโหลดเอกสาร

คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู  
 แจ้งประเด็นการกำหนดชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๑-๓
 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
 
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปฯ
   ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับภาค และระดับประเทศ
 
 
 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปฯ  (ร่างประกาศฯ)  
 แจ้งเปิดระบบการขอแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขํน
    และครูผู้ฝึกสอน  สพป. , สพม. , คู่มือการขอแก้ไขฯ, ประกาศ สพฐ.  
 
 
 กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
     ที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า  
 
 
 แผนผังการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓    
 ตรวจสอบผลการโอนข้อมูลตัวแทนผู้เข้าแข่งขันระดับภาค      
 แก้ไขรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
    ครั้งที่ ๖๓ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน
    ตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  
 
 
 
 ประกาศลำดับที่การแข่งขัน    
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการส่งแบบสำรวจความต้องการนำนักเรียน
    ไปแหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
    ครั้งที่ 63  สพป. , สพม.  
 
 
 
ส่งแบบสำรวจความต้องการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้จังหวัดพัทลุง     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 63  สพป. , สพม.    
 
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง    
 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
    คณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันและตัดสินการประกวดแข่งขัน
    ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63  
 
 
 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองความพิการของเด็กพิการเรียนร่วม
    เพื่อเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ 
 
 หนังสือ สพป.พัทลุง เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๕/๓๐๓๐ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖
   เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง
   (สพม.)  
 
 
 
 หนังสือ สพป.พัทลุง เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๕/๓๐๓๐ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖
   เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง
   (สพม.)  
 
 
 
 หนังสือ สพป.พัทลุง เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๖๕/๓๐๒๘  ลว.๒๒ ส.ค.๕๖
   เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง
   (สพป.)  
   
แผนผังลานวัฒนธรรม
 
   
     
     
     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
โทรศัพท์ โทรสาร 074 670 558
E-mali : planptl1@gmail.com