กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1

นโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1   ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - 2556)
    ปก
    คำนำ