กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1

การบริหารเครือข่าย