ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีการศึกษา 2552 - 2554ระดับ ปีการศึกษา
2552
2553
2554
นักเรียน
ห้องเรียน
น้กเรียน
ห้องเรียน
นักเรียน
ห้องเรียน
ก่อนประถม
4380
268
4307
266
4187
270
อนุบาล 1
2266
134
2122
133
2126
135
อนุบาล 2
2114
134
2185
133
2061
135
ประถมศึกษา
14686
817
13789
823
13381
814
ประถมศึกษาปีที่ 1
2333
137
2124
140
2242
137
ประถมศึกษาปีที่ 2
2206
135
2262
139
2063
136
ประถมศึกษาปีที่ 3
2330
134
2209
135
2253
136
ประถมศึกษาปีที่ 4
2411
133
2310
136
2169
135
ประถมศึกษาปีที่ 5
2526
136
2384
136
2306
136
ประถมศึกษาปีที่ 6
2880
142
2484
137
2348
134
มัธยมศึกษาตอนต้น
1795
79
1803
85
1659
79
มัธยมศึกษาปีที่ 1
655
27
588
28
530
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
617
26
639
29
561
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3
523
26
576
28
568
26
รวม
20861
1164
19899
1177
19227
1163

 

จำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีการศึกษา 2554

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ก่อนประถม
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
ขนาดเล็ก (นร.1 - 120 คน)
61
1180
1658
1799
-
4637
ขนาดกลาง (นร. 121 - 600 คน)
60
2515
3946
4110
1659
12230
ขนาดใหญ่ (นร. 601 - 1500 คน)
1
157
261
211
-
629
ขนาดใหญ่พิเศษ (1501 คนขึ้นไป)
1
335
693
703
-
1731
รวม
123
4187
6558
6823
1659
19227