ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2552
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1


ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
บทที่ 2 คำนิยาม
บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา


ภาคผนวก

ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 ข้อผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาในสังกัด

ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน) จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 600 คน) จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 - 1500 คน) จำแนกตามช่วงชั้น
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1500 คนขึ้นไป) จำแนกตามช่วงชั้น

ข้อมูลห้องเรียน
ตารางที่ 13 จำนวนห้องเรียนรายโรงเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 14 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 15 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 16 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 17 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน) จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 18 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 600 คน) จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 19 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 - 1500 คน) จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 20 จำนวนห้องเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1500 คนขึ้นไป) จำแนกตามชั้นเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 21 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2552
ตารางที่ 22 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะ และประเภทของบุคลากร
ตารางที่ 23 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและประเภทของบุคลากร

ข้อมูลสถานศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ตารางที่ 24 ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษาเอกชน
ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจำแนกรายชั้นเรียน
ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตารางที่ 28 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น
ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา
ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา