นายสุนาจ แก้วสุข
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
 
หน่วยงานที่สำคัญ
แนะนำกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบงานสารบรรณ
 
ข่าวความเคลื่อนไหว
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 57 เวลา 09.00 น. สพป.พัทลุง เขต 1
โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสพป.พัทลุง เขต 1
โดยมี นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาโครงการ
แต่ละกลยุทธ์บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2557 ต่อไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
กฎหมายและนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
 จุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2557
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร์)
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC)
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉ.10 (mht)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉ.10 (pdf)
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.ภาคบังคับ พ.ศ.2545
นโยบายและแผนการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
แบบติดตามกลยุทธ์ ปี 56
การขับเคลื่อนนโยบาย 5:5:1 สู่การปฏิบัติ สพป.พัทลุง เขต 1
ตัวอย่างการเขียนโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554-2557
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
กฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรววง ICT
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
สาระน่ารู้ด้านไอที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน
 
สารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
บริการดาวน์โหลด
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานด         า
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แบบฟอร์มการเขียนโครงการทั่วไป
คู่มือ EMIS
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
คู่มือบันทึกข้อมูลนักเรียน
คู่มือบันทึกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ
การบริหารเครือข่าย
ประกาศรายชื่อประธานเครือข่ายโรงเรียน (เมืองสวรรค์)
 ประกาศรายชื่อประธานเครือข่ายโรงเรียน (ป่าพะยอม)
ประกาศรายชื่อประธานเครือข่ายโรงเรียน (เมืองทักษิณ)
ประกาศรายชื่อประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน
ประกาศรายชื่อประธานเครือข่าย(เพิ่มเติม)
ประกาศกำหนดเครือข่ายโรงเรียน
ประกาศ สพท. สถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี 51
ประกาศ สพฐ. สถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี 50
ประกาศ สพท. สถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี 50
ประกาศ สพท. สถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี 50 (เพิ่มเติม)
การเขียนแผนระดับสถานศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการเรียนรวม
      และการบูรณาการการเรียนการสอน
คู่มือชุดฝึกวางแผนยุทธศาสตร์
เค้าโครงวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
คู่มือแนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการ
เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
e-mail : planptl1@gmail.com
โทรศัพท์ 074 670558  Fax 074 670558